Přeskočit na obsah

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů patří k našim důležitým činnostem. Rádi bychom Vám tímto poskytli informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „obecné nařízení“).

Totožnost a kontaktní údaje správce:

HARFASPORT s. r. o. se sídlem Českomoravská 41 čp. 184, 190 03 Praha 9, IČO: 06905706

spisová značka: zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 290756

případný zástupce správce: správce nemá zástupce

Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny:

Splnění smlouvy o účasti na akci, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením předmětné smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Splnění právních povinností plynoucích pro správce z obecně závazných právních předpisů, kterými je povinen se správce řídit (např. předpisy v oblasti vedení účetnictví). Ochrana práv správce ve správním, civilním či trestním řízení. Vnitřní evidence smluv a jiných právních jednání, jejichž účastníkem je správce. Vnitřní potřeby správce související s řádným výkonem jeho předmětu podnikání/činnosti. Přímý marketing. Uveřejnění fotografií a videí subjektu údajů pořízených na akci, a to na sociálních sítích a webových stránkách správce či zpracovatele.

Právní základ pro zpracování: Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení a čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení, splnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení. Splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje dle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení. Oprávněné zájmy správce a třetích stran dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení.

Případní příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů: Příjemci, jimž má správce povinnost dle obecně závazných právních předpisů osobní údaje zpřístupnit (např. příslušný finanční úřad, zdravotní pojišťovna). Soudy, správní orgány a orgány činné v trestním řízení. Jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna). Zpracovatelé osobních údajů, kterými mohou být:

  • Petr Dejl, se sídlem Libocká 211/60, 162 00 Praha 6, IČO: 60451491
  • Bil sport, s.r.o., se sídlem Pod Dvorem 12, 162 00 Praha 6, IČO: 26200562
  • Ondřej Štangler, se sídlem Dukelská 495, Ústí nad Orlicí 56201, IČO: 14063930

Správce neplánuje předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu trvání smlouvy. Po ukončení smlouvy či práv a povinností z ní vyplývajících či souvisejících budou osobní údaje uloženy po dobu, která je vyžadována obecně závaznými právními předpisy, případně po dobu, po kterou bude trvat oprávněný zájem na jejich uložení ze strany správce.

Subjekt údajů má právo od správce požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, to vše za podmínek obecného nařízení.

Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a které správce zpracovává pro účely svých oprávněných zájmů. Správce takové osobní údaje nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Subjekt údajů má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Poskytnutí osobních údajů je zákonným nebo smluvním požadavkem, resp. požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy. S výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo je nezbytné pro splnění smlouvy, kdy jsou s jejich neposkytnutím spojeny v souvislosti s daným právním předpisem, resp. smlouvou, uvedené důsledky, nemá subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout (jejich poskytnutí je dobrovolné) a s jejich neposkytnutím nejsou spojeny žádné důsledky.

Při zpracování osobních údajů může docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 obecného nařízení, jejichž účelem je zajištění chodu správce, poskytnutí kvalitních služeb správcem subjektu údajů nebo řádný výkon jeho předmětu podnikání/činnosti.